SIG Skattepolitik

Formål med SIGs skattepolitik:

SIG’s skattepolitik har til formål at skitsere de overordnede rammer og retningslinjer for SIG’s håndtering/operering indenfor/ af gældende skatte- og afgiftsregler samt at skabe åbenhed og gennemsigtighed herom. 

Baggrund og politik:

Som børsnoteret selskab og investor i danske ejendomme samt nordiske børsnoterede selskaber spiller SIG en væsentlig rolle i det danske samfund, hvor SIG anerkender sin forpligtelse over for det danske samfund med hensyn til at betale lovpligtige skatter og afgifter bl.a. med henblik på at bidrage til et velfungerende samfund.

Som en ansvarlig virksomhed og som led i at udvise samfundsansvar udøver SIG sine skatte- og afgiftsdispositioner efter principperne om ”best practice” og ”god skik” på skatte- og afgiftsområdet.

Det bærende princip for SIGs skattepolitik er ordentlighed. Det indebærer, at SIG betaler den skat, som virksomheden er forpligtet til i henhold til den til enhver tid gældende skatte- og afgiftslovgivning.

SIG bidrager direkte til samfundet med betaling af selskabsskat, moms, flere former for energiafgifter, grundskyld, dækningsafgifter, stempeludgifter, registreringsafgifter m.v. Herudover bidrager SIG via sine investeringer i andre selskaber/ejendomme indirekte til samfundet med afledte effekter, f.eks. medarbejdernes skatte- og afgiftsbetalinger.

Rammer og retningslinjer:

Ansvarlighed og åbenhed

SIG har et mål om at føre en ansvarlig og åben skattepraksis, hvor skattemæssige dispositioner til enhver tid kan forklares og forsvares ud fra retmæssige hensyn overfor virksomhedens interessenter og offentligheden i øvrigt.

SIG fører i den sammenhæng en åben dialog med skattemyndighederne. Særligt komplekse områder og spørgsmål håndteres ved anvendelse af fornøden ekspertise, hvor dette vurderes relevant.

Skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning;

SIG tager afstand fra enhver form for skatteunddragelse. Herved menes, at SIG ikke støtter eller medvirker til aktiviteter eller dispositioner, der, efter SIGs kendskab, objektivt indebærer skatteunddragelse eller forsøg herpå. SIG ønsker – i videst mulig udstrækning – at medvirke aktivt til at forebygge og modvirke skatteunddragelse.

SIG tager endvidere afstand fra enhver form for aggressiv skatteplanlægning.

SIG betragter aggressiv skatteplanlægning som en strategi til at udnytte formaliteter og ”huller” i skattelovgivningen alene med det formål at reducere skatteforpligtelser uden om eller i strid med lovgivers intentioner.

SIG støtter således ikke eller medvirker til aktiviteter eller dispositioner, der kan betragtes som aggressiv skatteplanlægning.

SIGs skattepolitik:

SIG tilrettelægger skattebetalingerne, således at regler, praksis og den forventede hensigt med lovgivningen efterleves inden for alle gældende skatte- og afgiftsområder.

Herved tilrettelægger SIG ligeledes sin skattepolitik, således at SIG – i overensstemmelse med lovgivers intention – undgår dobbeltbeskatning og sikrer fair konkurrence.

Denne balanceafvejning skal medvirke til at sikre, at SIG betragtes som en ansvarlig betaler af skatter og afgifter uden at SIGs konkurrenceevne forringes.

Samarbejde med andre parter:

Samarbejdet med SIGs leverandører bygger på gensidig tillid, herunder at disse overholder gældende skattelovgivning. Bliver SIG bekendt med, at vores medkontrahenter ikke overholder gældende skattelovgivning og skønnes det at have karakter af at være en bevidst handling, hvor der ikke er tale om ubetydelige forhold, vil SIG – hvis kontraktmæssig muligt - afbryde samarbejdet.

SIG har endvidere en klar forventning om, at SIGs leverandører, underentreprenører og andre medkontrahenter ikke foretager skatteplanlægning i strid med SIGs egen skattepolitik. Bliver SIG bekendt med, at vores medkontrahenters dispositioner ikke er i overensstemmelse med SIGs egen skattepolitik – f.eks. ved aggressiv skatteplanlægning – vil SIG, hvor der ikke er tale om et ubetydeligt forhold - og hvis kontraktmæssigt muligt - afbryde samarbejdet.

Lovregler og standarder:

SIG vil overholde de til enhver tid gældende nationale og internationale regler på området inden for skatter og afgifter.